Statut Fundacji

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja Wychowanie Przez Sztukę, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Joannę Cieślik-
Klauza, zwaną dalej „Fundatorem” działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach oraz postanowieniach niniejszego statutu.

§ 2

 • Siedziba Fundacji jest Białystok.
 • Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 • Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym
się do realizacji celów fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Celem Fundacji jest działalność kultularno-oświatowa, integracja środowisk artystycznych, naukowych i pedagogicznych a także wspieranie i organizacja wydarzeń artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych poprzez między innymi organizowanie: seminariów, konferencji, wydarzeń artystycznych, projekcji, szkoleń prowadzonych na terenie Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku i poza nim.

§ 6

Fundacja swe cele realizuje między innymi poprzez:

 • organizowanie działań artystycznych, dydaktycznych, naukowych, wspierających między innymi ideę Wychowania Przez Sztukę;
 • budzenie zainteresowania społeczności działaniami naukowymi i artystycznymi;
 • prezentację na arenie krajowej i międzynarodowej aktualnych dokonań w zakresie nauki i sztuki;
 • organizowanie i udział w warsztatach, seminariach i sympozjach, kongresach;
 • organizowanie szkoleń, konferencji, konkursów, przedstawień, projekcji filmowych o tematyce pokrywającej z celami Fundacji;
 • udzielanie stypendiów, przyznawanie nagród w konkursach o tematyce pokrywającej się bądź zbliżonej do celów statutowych Fundacji;
 • publikowanie, wydawanie i upowszechnianie dokonań naukowych, kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, materiałów dydaktycznych, poświęconych szeroko pojętym zagadnieniom związanym z nauką i sztuką;
 • rejestrację audio i wideo materiałów szkoleniowych, dydaktycznych i artystycznych o tematyce zgodnej z celami fundacji;
 • współpracę z instytucjami samorządowymi oraz wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
 • prowadzenie badań naukowych;
 • prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej i wspomaganie edukacji artystycznej;
 • inne działania realizujące cele statutowe.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7

Majątek Fundacji stanową środki finansowe w wysokości 2000 zł (dwa tysiąc złotych) ustalone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 8

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

 • darowizny, spadki, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
 • odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • dochody ze zbiórek publicznych,
 • dochody z praw majątkowych,
 • odpisy podatkowe,
 • dochody z działalności gospodarczej.

§ 9

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w papierach wartościowych, w funduszach inwestycyjnych, w nieruchomościach oraz ruchomościach stanowiących środki trwałe w rozumieniu obowiązujących przepisów.

WŁADZE FUNDACJI – ZARZĄD

§ 10

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 11

 1. Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 2. Fundator może być Prezesem Zarządu.
 3. W sytuacji, gdy Fundator nie może lub nie chce pełnić funkcji członka Zarządu (Prezesa) podejmuje on decyzję o wyborze Prezesa Zarządu.
 4. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

§ 12

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 7 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych każdorazowo przez Fundatora.
 2. Jeżeli Fundator z przyczyn losowych nie może powołać lud odwołać członków Zarządu, osobą uprawnioną do odwołania i powołania jest Prezes Zarządu. Jeżeli Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu i z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu uprawnienie to przejmuje Wiceprezes Zarządu.

§ 13

Na członka Zarządu Fundacji może być powołana osoba, która:
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
złożyła pisemne oświadczenie woli uczestnictwa w Zarządzie Fundacji.

§ 14

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:

 • śmierci,
 • odwołania przez organ określony w § 12 Statutu w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 • pisemnej rezygnacji członka,
 • działania na szkodę Fundacji,
 • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
 • zaistnienia okoliczności, które w długotrwały sposób uniemożliwiają lub w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji członka Zarządu

§ 15

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,
 • uchwalanie rocznych planów finansowych i wieloletnich programów działania,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu, połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji,
 • podejmowanie decyzji w innych sprawach nie przekazanych do kompetencji innym organom Fundacji.
 • Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes Zarządu.
  Zarząd podejmuje decyzje zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 16

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w celu stałego uzyskiwania środków na finansowanie działalności statutowej.

§ 17

Na działalność gospodarczą z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę1000 zł.

§ 18

 1. Działalność gospodarcza jest prowadzona bezpośrednio przez samą Fundację.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może polegać także na uczestnictwie w spółce, spółdzielni lub wspólnym przedsięwzięciu. We władzach spółek i spółdzielni Fundacja jest reprezentowana przez Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 19

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 • 58.11.Z Wydawanie książek
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
 • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 20

Działalność gospodarczą Fundacji organizuje i kieruje nią Zarząd Fundacji.
Fundacja sporządza roczne sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenie nie wynika z przepisów o rachunkowości. Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
Do zakresu sprawozdań, o których mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez fundacje.

§ 21

Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona na zasadach rachunku gospodarczego. Koszty działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio przez Fundację są pokrywane z majątku Fundacji.

§ 22

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników.

LIKWIDACJA

§ 23

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
Likwidację prowadzi likwidator.
Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
wezwanie wierzycieli w trybie ogłoszeń prasowych do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji,
sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i sporządzenie listy wierzycieli,
sporządzenia planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
ściągnięcia wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenia majątku Fundacji,
przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie Fundacji z rejestru,
przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na podstawie uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.